×

Juhtimispõhimõtted

Vilcon Ehitus OÜ ettevõtte eesmärgiks on pakkuda kõrge kvaliteeditasemega teenuseid.
Selle eesmärgi saavutamiseks ja stabiilseks arenguks peavad kõik kvaliteeti mõjutavad
ettevõtte lülid tegutsema sihipäraselt, järjekindlalt ja asjakohaselt.
Konkurentsivõime, jätkusuutliku arengu, edukuse ja hea maine hoidmiseks ning tõstmiseks
oleme uuendusmeelsed ja järgime kokkulepitud juhtimispõhimõtteid.
Juhtimispõhimõtted väljendavad ettevõtte vastutust ja kohustumust oma klientide,
töötajate, omanike, koostööpartnerite, ühiskonna ja keskkonna ees.

Kohustume:

 • olema paindlikud partnerid kliendi soovide rahuldamisel nõustades ja toetades neid
  väärtuslike, kestvate ning keskkonnasõbralike ehitiste ja rajatiste loomisel;
 • vältima, vähendama või kindlates piirides hoidma keskkonna saastamist ja
  ressursside raiskamist ning lähtuma oma tegevuses keskkonnasäästlikkusest ja
  ökonoomsusest;
 • tagama korrektse ja avatud tegutsemise kaudu klientide, töötajate, omanike ja
  ühiskonna heaolu;
 • järgima klientide, seadusandluse, normatiivide ja ettevõtte kehtestatud nõudeid
  projektiarendusel, projektijuhtimisel ja ehituse peatööettevõtul hoonete ja
  inseneriehituses;
 • hinnates kvaliteeti ja erialast professionaalsust, jätkusuutlikkuse tagamiseks
  soodustama töötajate koolitust ja enesetäiendust ning parendama pidevalt
  juhtimissüsteemi mõjusust;
 • looma turvalise ja tervisliku töökeskkonna, viies miinimumini tegevusega
  kaasnevad riskid sealhulgas need, mis võivad põhjustada vigastusi ja põdurust.

Juhtimispõhimõtted on ettevõttes teatavaks tehtud, mõistetud ja rakendatud ning
asjakohastele huvipooltele vajadusel kättesaadavad. Juhtimispõhimõtted vaadatakse üle
juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus ning ajakohastatakse vastavalt vajadusele.
Juhtimispõhimõtete elluviimiseks on püstitatud konkreetsed juhtimiseesmärgid ja
juhtimiskava.